بیمه حوادث

بیمه حوادث بیمه حوادث پزشکی  یک بیمه نامه کامل به صورت 24 ساعته است که در صورت بروز حوادث مختلف خسارت وارد به شخص زیان دیده ( هزینه های پزشکی و فوت و نقص عضو ) را جبران مینماید پارمترهای تاثیر گزار در محاسبه حق بیمه بیمه حوادث سن و نوع شغل …