سفارش خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مشاغل (خدماتی ، صنعتی ، تجاری)

آیا بیمه مسئولیت داشته اید؟