طرح مهر بیمه ایران - بیمه آتش سوزی، حوادث و مسئولیت

۱ معرفی و شرایط عمومی
۲ محاسبه قیمت
۳ مشخصات محل مورد بیمه
 • خطرات مورد تعهد : 

  آتش سوزی، انفجار ، صاعقه ، مسوولیت مالی ناشی از آتش سوزی ، انفجار در قبال همسایگان ، غرامت فوت، نقص عضو دائم و هزینه پزشکی-

  ۱-  ساختمان و تاسیسات واثاثیه ومحتویات جمعا به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲- مسوولیت خسارتهای مالی صرفا ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و انفجار دربرابر اشخاص ثالث و همسایگان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳- مسوولیت خسارتهای بدنی صرفا ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و انفجار دربرابر اشخاص ثالث و همسایگان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴- غرامت فوت یا نقص عضو کلی و جزیی دائم بیمه گزار و اعضای خانواده وی در اثر حوادث ۲۴ ساعته برای هرنفر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵- هزینه پزشکی بیمه گزار واعضای خانواده وی ناشی از حوادث ۲۴ ساعته برای هر نفر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶- غرامت فوت یا نقص عضو کلی و جزیی دائم بیمه گزار و اعضای خانواده وی در اثر حوادث ۲۴ ساعته برای بیش از سه نفر مجموعا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۷- هزینه پزشکی بیمه گزار و اعضای خانواده وی ناشی از حوادث ۲۴ ساعته برای بیش از سه نفر مجموعا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال