بیمه مان – بیمه عمر مان – بیمه مان ایران Life Insurance

 

نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش ۱۰درصد سالانه

 

سنپرداخت ماهانه

۵۰ هزار تومان

 پرداخت ماهانه

۱۰۰ هزار تومان

پرداخت ماهانه

۲۰۰ هزار تومان

 پرداخت سالانه

۱,۲۰۰ میلیون تومان

 پرداخت سالانه

۲,۴۰۰ میلیون تومان

فرد ۱ ساله
محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد ۱۰ سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد ۲۰ ساله
فرد ۳۰ ساله
فرد ۴۰ ساله
فرد ۵۰ ساله

 

نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش ۱۵درصد سالانه

سنپرداخت ماهانه

۵۰ هزار تومان

 پرداخت ماهانه

۱۰۰ هزار تومان

پرداخت ماهانه

۲۰۰ هزار تومان

 پرداخت سالانه

۱,۲۰۰ میلیون تومان

 پرداخت سالانه

۲,۴۰۰ میلیون تومان

فرد ۱ ساله
فرد ۱۰ ساله
فرد ۲۰ ساله
فرد ۳۰ ساله
فرد ۴۰ ساله
فرد ۵۰ ساله

 

نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش ۲۰درصد سالانه

سنپرداخت ماهانه

۵۰ هزار تومان

 پرداخت ماهانه

۱۰۰ هزار تومان

پرداخت ماهانه

۲۰۰ هزار تومان

 پرداخت سالانه

۱,۲۰۰ میلیون تومان

 پرداخت سالانه

۲,۴۰۰ میلیون تومان

فرد ۱ ساله
فرد ۱۰ ساله
فرد ۲۰ ساله
فرد ۳۰ ساله
فرد ۴۰ ساله
فرد ۵۰ ساله

 

نمونه محاسبه حق بیمه بازنشستگی با ضریب افزایش ۱۰ درصد

 

سنپرداخت ماهانه

۵۰ هزار تومان

 پرداخت ماهانه

۱۰۰ هزار تومان

پرداخت ماهانه

۲۰۰ هزار تومان

فرد ۲۰ ساله 

بازنشستگی بعد ۳۰ سال

فرد ۳۰ ساله 

بازنشستگی بعد ۲۰ سال