بیمه مسئولیت مدنی مدیر/ هیأت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت مدنی مدیر/ هیأت مدیره ساختمان

موضوع بیمه نامه : عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری بیمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات که منشاء آنها ناشی از مشاعات ساختمان باشد وارد آید ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت حداکثر تا تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام می نماید.

خطرات تحت پوشش:

  • مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، ساکنین و مشاعات ساختمان مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه

  • صدمات جانی وارده به شخص بیمه گذار در اثرخطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه ، بر اساس شرایط بیمه نامه (حوادث)

  • خسارت جانی وارده به شخص سرایدار ، نظافتچی ، سرویس کار ، تعمیرکار و گل کار برای همه موارد در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه نامه

  • خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی

محاسبه حق بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

مبنای محاسبه حق بیمه مسئولیت مدیر ساختمان، مساحت کل زیر بنا ساختمان (اعیان) است

مواردی که تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت مدیر ساختمان نمی باشد:

  • در بیمه نامه مذکور خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری ، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در تمام ساختمان های مورد بیمه و خسارات وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی و تجاری و اداری تحت پوشش نمی باشد و بیمه گذار می بایستی فراخور فعالیت های اشاره شده بیمه نامه مستقل دریافت نماید.
  • تذکر: خسارت مالی وارده به اتومبیل های مستقر در پارکینگ ساختمان مسکونی که منشاء حادثه مشاعات ساختمان باشد مطابق شرایط بیمه نامه قابل بررسی و پرداخت میباشد . بدیهی خسارت ناشی از تصادف ، تصادم برخورد با اجسام ثابت و… که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای